HANDELSBETINGELSER

(Ved køb af hardware)

Priser

Alle priser er anført excl. 25% moms, hvor andet ikke er nævnt. Forsendelsesomkostninger er svarende til PostDanmarks takster. Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer og leveringssvigt. 

Levering/Forsendelse

Ved køb af produkter hos Konc3pt er nærværende salgs- & leveringsbetingelser gældende. Angivne priser er altid ab lager og excl. forsendelsesomkostninger. Konc3pt kan ikke drages til ansvar over for køber i tilfælde af forsinket levering. Det skal bemærkes, at det kan forekomme, at komponenter fra Konc3pt’s leverandør er forsinkede. En angivet leveringstid er derfor altid en cirka leveringstid. Forsendelse sker med Postens Erhvervspakker, Postens Kontraktkørsel eller iflg. aftale. Forsendelser forsikres til de når frem til køber.

Betalingsbetingelser

Medmindre kreditaftale er indgået sker betaling pr. faktura. Ved for sen betaling er Konc3pt berettiget til at debitere rente 2% pr påbegyndt måned fra forfaldsdato til betaling sker.

Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Konc3pt’s ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

Reklamation

Reklamation angående fejl og mangler skal meddeles Konc3pt snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 8 dage efter det tidspunkt, hvor køberen har eller burde have opdaget manglen. Konc3pt kan ikke drages til ansvar for følgeskader som påføres køberen/tredjemand ved eventuelle fejl på det leverede.

Returret

Returnering og kreditering af varer sker kun efter aftale med Konc3pt . Fragt og forsikring krediteres normalt ikke.

Garanti

Konc3pt yder 2 års garanti fra fakturadato. Ved eventuel leverandørgaranti udover 2 år ydes garantireparationen hos leverandøren og der må på en del produkter påregnes en længere reparationstid. Garantien dækker fabrikations- og materialefejl. Konstateres en fejl efter garantiens udløb kan Konc3pt ikke gøres ansvarlig for dette.

Garantien bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig eller uautoriseret reparation eller brug. Garantien bortfalder endvidere, hvis serienummer er fjernet eller ødelagt samt, hvis varen har været tilsluttet forkert. Ved fremsendelse til reparation skal der altid forudgående være truffet aftale herom. Der skal være kopi af faktura vedlagt samt en nøjagtig fejlbeskrivelse. Tilhørende manualer og software skal altid følge produktet. Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld eller fejlbehæftet, og Konc3pt kan lastes herfor, er Konc3pt forpligtet til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte det leverede med varer af tilfredsstillende kvalitet.

Er produktet udgået af varesortiment er Konc3pt berettiget til at erstatte varen med en nyere eller anden model. Konc3pt forbeholder sig ret til at sende varen til reparation hos fabrikanten. I så fald er køber nødsaget til at afvente varens returnering. Disse forhold er at betragte som afhjælpning inden for rimelig tid idet Konc3pt ikke er herre over returneringstiden fra fabrikanten. Såfremt Konc3pt tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning til et produkt med samme specifikationer, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. Konc3pt er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. Garantien er at regne fra den oprindelige købsdato, selvom en vare er blevet repareret. Såfremt en vare, der er blevet returneret som garantireparation, intet fejler forbeholder Konc3pt sig ret til at debitere et rimeligt gebyr samt forsendelsesomkostninger til returnering.

Tab af data

Konc3pt friholder sig for ansvar af enhver karakter omfattende tab af en kundes data. Konc3pt opfordrer derfor altid køberen til at tage backup/kopi af samtlige data.

Ansvarsbegrænsning

I det omfang Konc3pt er ansvarlig over for køber, er Konc3pt’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, installationsomkostninger mv. Konc3pt påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet. Medfølgende manualer til Konc3pt’s produkter forekommer ofte på engelsk og køber kan ikke rette krav mod Konc3pt om at disse skal være på dansk.

LICENSBETINGELSER

(Ved køb af licens til eDisplay)

eDisplay udbydes af Konc3pt og leveres som SaaS (”Software as a Service”).

eDisplay Basis licens

eDisplay Basis licens dækker opsætning og brugen af eDisplay’s administrationspanel samt fremtidige opdateringer hertil. eDisplay Basis licens betales én gang og træder i kraft ved aftalens indgåelse.

eDisplay Skærm licens

eDisplay Skærm licens dækker afspilning af eDisplay indhold på én skærm. eDisplay Skærm licens er en abonnements licens.

ABONNEMENTSVILKÅR

Abonnementets varighed og fakturering

Abonnementet faktureres forud for 12 måneder ad gangen. Abonnementet tegnes fra første hele måned efter, at skærmen er opsat i systemet. Abonnementet forlænges automatisk ved udgangen af hver abonnementsperiode, medmindre den opsiges eller ophæves, jf. afsnittet om abonnementets ophør. Faktura fremsendes på e-mail. Abonnementet er obligatorisk i hele systemets brugsperiode, det er således ikke muligt at vise indhold på en skærm uden en aktivt licens.

Prisreguleringer

Konc3pt forbeholder sig retten til en årlig prisregulering i henhold til udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks + 1,5%. Den årlige prisregulering kan ske uden forudgående varsel og typisk i forbindelse med faktureringen af en ny abonnementsperiode. Yderligere prisreguleringer skal kommunikeres med mindst 60 dages varsel.

Abonnementets ophør

Opsigelse af abonnementet skal ske skriftligt til Konc3pt senest 30 dage inden udgangen af igangværende abonnementsperiode. Forudbetaling for den resterende periode tilbagebetales ikke ved opsigelse.

Konc3pt kan ophæve abonnementet, hvis kunden er bagud med betalingen, er insolvent, er under konkurs eller på anden måde ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser. Hvis betalingen ikke har fundet sted senest 30 dage efter fakturaens forfaldsdato, kan Konc3pt vælge at fortsætte abonnementet med løbende tilskrivning af renter eller ophæve det med øjeblikkelig virkning.

Konc3pt forbeholder sig ret til at kunne ændre abonnementsvilkårene til enhver tid. Dette vil dog ske med rimeligt varsel.

Opdateringer

Med eDisplay Basis Licens opdateres systemet automatisk til nyeste version.

Support

Med mindre andet er aftalt, ydes der skriftlig support på hele systemet. Supportsager kan forventes besvaret inden for 2 arbejdsdage.

Kundespecifik udvikling

Med en eDisplay Basis licens udvikler Konc3pt gerne kundespecifikke moduler til eDisplay uden beregning, såfremt disse moduler kan og må benyttes af andre kunder. Eksklusive kundespecifikke moduler udvikles med afregning på timebasis.